Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sportwijzer

1. Deze algemene voorwaarden (afgekort AV) zijn van toepassing op alle door Sportwijzer B.V. opgestelde overeenkomsten.

2. De prijzen en prijsopgave zijn steeds vrijblijvend tenzij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen.

3. Reserveringen zijn definitief wanneer deze als zodanig worden doorgegeven. De orderbevestiging moet daarna per direct worden teruggestuurd naar Sportwijzer B.V.

4. Voor afwijkende afspraken is een schriftelijke bevestiging nodig. Sportwijzer B.V. is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als Sportwijzer deze schriftelijk geaccepteerd heeft.

5. Annuleren van een opdracht, een deel van de opdracht, en/of het wijzigen van het aantal personen, kan alleen schriftelijk. In ieder geval wordt 25% in rekening gebracht. Bij annulering binnen:
- 28 dagen voor de activiteit, wordt er 50%
- 21 dagen voor de activiteit, wordt er 75%
- 14 dagen voor de activiteit, wordt er 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

6. Via Sportwijzer B.V. kunt u zich verzekeren tegen calamiteiten.

7. Onze arrangementen zijn op basis van maximaal drie aaneengesloten draaiuren, tenzij uitdrukkelijk anders door Sportwijzer B.V. is vermeld. Wanneer een arrangement langer duurt buiten de verantwoordelijkheid van Sportwijzer B.V., dan worden daarvoor de extra kosten in rekening gebracht, zijnde € 50,00 per uur, per begeleid(st)er, exclusief het gebruik van de materialen.

8. Al onze prijzen zijn exclusief 21% BTW en transportkosten. Voor de transportkosten bij begeleide evenementen berekenen wij € 0,85 per kilometer, met een minimum van € 35,00 per opdracht. Voor transportkosten van materiaalverhuur, verwijzen wij u naar artikel 22.

9. Sportwijzer B.V. is niet aansprakelijk voor enig letsel, door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na de activiteit.

10. Weersomstandigheden. Wanneer de medewerkers van Sportwijzer B.V. door weersomstandigheden hun werkzaamheden onvoldoende kunnen verrichten is Sportwijzer B.V. gematigd hun werkzaamheden te beëindigen zonder enige consequentie voor verdere op het contract overeengekomen afspraken.

11. Gedrag aansprakelijkheid. Als het gedrag van de contractant of diens gasten er toe leidt dat de medewerker van Sportwijzer B.V. zijn diensten niet naar behoren kan uitvoeren, of de werkzaamheden een te groot risico met zich mee dragen of directe aanleiding is voor schade aan de eigendommen van Sportwijzer B.V., heeft Sportwijzer B.V. het recht om de werkzaamheden vroegtijdig te staken. De contractant zal wettelijk aansprakelijk gesteld worden voor alle veroorzaakte en hieruit voortvloeiende al dan niet gerechtelijke kosten.

12. Bij reserveringen met een waarde minder dan € 100,00 worden er € 7,50 administratie kosten in rekening gebracht, indien u hiervoor een orderbevestiging of een factuur wilt ontvangen.

13. Bij reserveringen van meer dan € 750,00 dient vooraf een aanbetaling plaats te vinden van 50% van het totaalbedrag. Deze aanbetaling geschiedt via automatische incasso (eenmalige machtiging) binnen 14 dagen na aanbetaling factuurdatum. Indien aan deze voorwaarde niet kan worden voldaan, heeft Sportwijzer B.V. het recht de reservering ongedaan te maken.

14. Bij reserveringen binnen 7 dagen, met uitzondering van materiaalverhuur op afhaalbasis, berekent Sportwijzer een meerwerktoeslag van 15%. 

15. Facturen. Tenzij anders tussen contractant en Sportwijzer B.V. schriftelijk is geregeld, zal de contractant voor de geleverde diensten van Sportwijzer B.V. op de factuur genoemde totaalbedrag de betaling binnen 14 dagen moeten voldoen. Wanneer er, binnen 8 weken na de factuurdatum, niet is betaald behoudt Sportwijzer B.V. zich het recht voor om de rekening te verhogen met rente over het openstaande factuurbedrag. Dit tegen een rente van 2%, boven de wettelijke rente, van het factuurbedrag per maand.

Extra voorwaarden materiaalverhuur

16. De opdrachtgever / huurder dient de gehuurde materialen na de huurperiode weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen, op straffe van minimaal € 60,00 per object. Bij opblaasbare materialen wordt per object vooraf een borg van € 60,00 ingehouden. Deze borg ontvangt de opdrachtgever / huurder na het goed retourneren van het object retour.

17. De opdrachtgever / huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, vanaf het moment van afhalen tot het tijdstip van terugbezorging.

18. De verhuurde objecten blijven eigendom van Sportwijzer B.V. en mogen niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van Sportwijzer B.V.

19. Bij het te laat retourneren van de gehuurde materialen, tenzij na overleg anders is overeengekomen, zal een extra bedrag in rekening worden gebracht, afhankelijk van de aard en hoeveelheid van het gehuurde materiaal, met een minimum van € 25,00.

20. Tijdsduur. Medewerkers van Sportwijzer B.V. zijn volgens een in het contract bepaalde tijdsduur aanwezig bij de opdracht. Dit is de aanwezigheidstijd inclusief de op- en afbouwtijden. Extra werktijd wordt per medewerker per uur in rekening gebracht door Sportwijzer B.V.

21. Meldingsplicht. Bij diefstal en/ of schade aan de materialen en bijbehorende attributen, veroorzaakt tijdens transport of gebruik, is de opdrachtgever / huurder verplicht hiervan direct melding te doen aan Sportwijzer B.V. Bij diefstal en/ of schade aan de materialen en bijbehorende attributen, veroorzaakt tijdens transport of gebruik, worden de gehele kosten in rekening gebracht bij de huurder.

22. Voor het bezorgen en / of ophalen van materialen berekent Sportwijzer B.V. een starttarief van € 30,00 excl. BTW plus € 0,85 excl. BTW per gereden kilometer.

23. Wettelijke aansprakelijkheid. De opdrachtgever / huurder dient zorg te dragen dat de gehuurde materialen worden bestuurd door een bestuurder met de minimale leeftijd van 18 jaar. Deze bestuurder is verkeersdeelnemer en dient zich derhalve te houden aan de Wegenverkeerswet. De bestuurde van de gehuurde materialen is aansprakelijk voor schade door zijn/haar onzorgvuldig handelen.

24. Sportwijzer B.V. heeft ten alle tijden het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan of eenzijdig te annuleren.

Prijswijzigingen voorbehouden.